GOSB ASİSTANLAR BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

(REVİZE 05.03.2015)

Birliğin Adı :

Madde 1- Birliğin adı GOSB Asistanlar Birliği’dir.

Birliğin Merkezi :

Madde 2- Birliğin Merkezi Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) dir.

Birliğin Kurucuları ve üyeleri :

Madde 3-  Aytaç Şenyıl, Yeşim İnan, Serap Civan, Zerrin Keleş, Sevgi Koç Vatansever, Sema Özden, Emine Demirel, Hanife Sezer, Zuhal Karakaya, Tülin Ünal, Başak Özcan, Seda Özgün, Leman Demirel Tatoğlu ve Yasemin Sancak birliğin kurucularıdır. Aytaç Şenyıl, birliğin fikir sahibi-kurucusu, süresiz genel başkanı ve üyesi olacaktır.

Birliğe yalnızca GOSB sınırları içinde yer alan katılımcıların asistanları üye olabilir. Ancak, GOSB sınırları içindeki veya dışındaki grup kuruluşlardan da katılımcı üye alınabilir. Bu kişiler sadece katılımcı üye olup, oy kullanma hakkına sahip değildir.

Birliğin Amacı:

Madde 4- GOSB’da bulunan katılımcılar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve gelişmelerden anında haberdar olunabilmesi, Türkiye’de ilklere imza atmış, her konuda örnek alınan ve marka olan GOSB’da olmanın öneminin benimsenmesi ve daha ileriye taşınmasına yardımcı olunması amacıyla asistanlara düşebilecek görevlerin  belirlenmesi, asistanlık görevinin ifasında yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi ve bunların paylaşılması, bölgenin daha yakından tanınması, komşuluk ilişkilerinin kurulması ve pekiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaca yönelik, eğitimler düzenlemek, bölge içinde kaynaşmanın sağlanması için organizasyonlar/etkinlikler yapmak, mesleğe yönelik konferanslara, seminerlere v.b. katılmak,  sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, örneğin; huzur evi, kadın sığınma evleri, SHÇEK v.b. yerlere ziyaretler yapmak, birliğin faaliyetleridir.

Bu birliğin faaliyetlerinden birlik üyeleri sorumludur. Birlik üyelerinin bağlı olduğu şirketler sorumlu tutulamaz.

Birliğin Organları:

Madde 5-  

Birlik Genel Kurulu

Birlik Genel Başkanı

Birlik Yönetim Kurulu

Birlik Genel Kurulu, görev, yetki ve toplantıları:

Madde 6-

GOSB Asistanlar Birliğini oluşturan üyelerin tümü Birlik Genel Kurulu olarak adlandırılır. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevlendirilmesi, genel kurul toplantı tarihinin belirlenmesi, tüzükte yapılacak değişiklikler ve fesih Genel Kurulun görevleridir.

Birlik Genel Kurulu yılda bir kez en geç Mayıs ayında toplanır. Bir sonraki Genel Kurul tarihi de bu toplantılarda belirlenir ve kişilere ilan edilir. Asistanlar Birliğinin sosyal bir oluşum olması sebebiyle, çağrılarda resmi tebliğ aranmaz ve interaktif olarak (tel, e-mail v.b.) yapılır. Genel kurul toplantılarında çoğunluk aranmaz,  belirtilen tarihte yapılır. Toplantının tutanak altına alınması ve Divan tarafından imzalanması sağlanır. Toplantılarda hükümet temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

Üyelik aidatı, yıllık aidat vb. toplanmaz, gönüllülük esastır ancak sosyal projelerde kullanılmak üzere ayni ve nakdi bağış kabul edilebilir.  Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 2 yılda bir kez yapılır. Birliği Genel Başkan ve Yönetim Kurulu temsil eder.

Birlik Genel Başkanı, görev ve yetkileri:

Madde 7-

Birlik Genel Başkanı GOSBAB’ın tüm işleyişinde kontrol mekanizması görevini üstlenir. Yönetim Kurulu toplantılarına girer ve kararların yönlenmesinde katkı sağlar, Yönetim Kurulu Başkanı ile istişarelerde bulunur, herhangi bir sebeple Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir, süreli olmayan, ancak kendi isteği ile görevden istifa eden statüye sahiptir. Görevin istifa veya doğal yollarla sonlanması halinde, ilk genel kurulda üyelerce yeni Genel Başkan seçilir ve göreve devam eder.

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik Yönetim Kurulunun Kuruluşu:

Madde 8- Birlik Yönetim Kurulu, GOSB Asistanlar Birliğinin Genel Kurulunda kendi üyeleri arasından seçecekleri 5 asıl  üyeden teşekkül eder, ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır.

Seçilmiş üyelerin herhangi bir nedenle ayrılması veya asil üyelerin zorunlu sebeplerle Birlik Yönetim Kuruluna katılmaması hallerinde, bu durumun Birlik Yönetim Kurulu Başkanınca belgelendirilmesi üzerine seçilmiş yedek üye Birlik Yönetim Kuruluna katılır.

Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 9- Birlik Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Birlik Yönetim Kurulu arasında görev taksimi yapmak (Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Üye) ve karar defterinde karara bağlamak,

 1. Üye defteri oluşturmak, bilgilerini tutmak ve güncellemek,
 2. GOSB Asistanlar Birliği web sitesini oluşturmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bilgilerin girilmesini, üyelerce ulaşılabilmesini ve işlevselliğini sağlamak,
 3. Birliğin tanıtımı için GOSB ve GOSBSAD ile işbirliği içinde olmak,
 4. Çalışma plan ve programlarını karara bağlamak, birliğin yılda bir kez yapılacak olan Genel Kurul toplantısında, bir önceki yıla ait çalışma raporlarını sunmak,
 5. Birlik üyelerinin, hizmet ve faaliyetler ile ilgili konulardaki önerilerini görüşüp karara bağlamak
 6. Kuruluş amacına yönelik yapılacak işbirlikleri ile ilgili karar almak,
 7. Birlik genel kurulu tarafından çıkarılması istenen iç yönetmelikleri hazırlamak  
 8. Birlik  genel kurulu  tarafından  kararlaştırılan  ve ana  tüzükte yapılması gereken değişiklikleri yapmak  
 9. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinden kalan sürenin yedek üye tarafından tamamlanmasını sağlamak,
 10. Her yıl Mayıs ayında yapılması kararlaştırılmış olan Genel Kurul toplantılarına gerekli hazırlıkları yapmak ve karara bağlanmasını sağlamak,
 11. Birlik Genel Kurulu tarafından verilebilecek birlik fesih kararını uygulamak
 12. Sosyal projelerde birliği temsil ve ilzam etmek,
 13. Yeni projeler hazırlamak, Genel Kurula sunmak ve onayını almak,
 14. Birlik Genel Başkanı ile koordinasyonu sağlamak

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerince belirlenecek tarihlerde yılda 12 kez Yönetim Kurulu toplantısı yapılır. Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu toplantıları,  başkan ve üyelerinden 3 kişinin yazılı talebi üzerine veya Genel Başkan’ın isteği doğrultusunda onikiden fazla da yapılabilir. Alınan kararlar Yönetim Kurulu karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imza altına alınır.

Birliğin Gelirleri :

Madde 11- Birliğin herhangi bir geliri yoktur. Gönüllülük esastır. Ancak, GOSB katılımcıları ve GOSB Bölge Müdürlüğü’nün uygun göreceği ortak kaynaklar kullanılabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere ayni ve nakdi gelirler de kabul edilebilir.

Birliğin Giderleri:

Madde 12- Birliğin giderleri için, (kırtasiye, toplantı yeri, ulaşım v.b.)  GOSB Katılımcılarına yönelik bir proje olması sebebiyle, GOSB katılımcıları ve GOSB Bölge Müdürlüğü’nün uygun göreceği ortak kaynaklar kullanılabilir.

Yönetmelik yapılması ve tüzük değişikliği:

Madde 13- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esaslar iç yönetmeliklerle düzenlenir. Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönetmelikler, Genel Başkan’ın olur’u ile Genel Kurul onayına sunulur ve yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği Genel Kurulda üyelerin salt çoğunluğunun onayıyla yapılabilir.

Birliğe katılma ve üyelikten çıkma :

Madde 14- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen üyelerde, GOSB Katılımcısının temsilcisi olma şartı aranacaktır. GOSB dışından asıl üye alınmayacaktır. Ancak, GOSB katılımcısının grup kuruluşu olması halinde katılımcı üye alınabilir. Katılımcı üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

İsteyen üye dilediği zaman sebep belirtmeksizin Yönetim Kurulunu haberdar etmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir. Ayrıca, üyelerin iş değişikliğinde üyelikleri düşer, istekleri halinde katılımcı üye olabilirler, yalnızca kurucu üyelerin iş değişikliğinde üyelikleri düşmez, sadece seçme ve seçilme hakları kalkar.

Birliğin Tasfiyesi :

Madde 15- Birlik; üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun alacağı kararla fes edilebilir.

Yürütme :

Madde 16- Bu tüzük ve bağlı olarak çıkarılacak iç yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Genel Başkan’ın denetiminde yürütülür.